سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا...آملی
    1397/01/31  : تاریخ
آرم
ورود به سیستم
کد کاربر:  
کلمه عبور:  

******************************************************************************** قابل توجه کلیه دانشجویان وکارکنان واساتید محترم نام کاربری شماره پشت کارت دانشجویی یا شماره پشت کارت تغذیه ورمز عبور iau123می باشد